small 1

KONTAKT


POSTĘPOWANIE KARNE

Postępowanie karne

Kancelaria zapewnia zastępstwo procesowe w postępowaniach karnych w Polsce, również dla rodzin obywateli i rezydentów z USA. Prowadzimy postępowania o odszkodowania za niesłuszne skazanie.

Pod pojęciem postępowania karnego rozumiemy każde postępowanie, którego celem jest osądzenie sprawcy czynu zabronionego za przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Takie postępowanie składa się z dwóch etapów:

  • postępowania przygotowawczego (śledztwa lub dochodzenia),
  • postępowania przed sądem,

Podejrzany – osoba, która ma przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa,

Oskarżony – osoba, przeciwko której wniesiono akt oskarżenia,

Skazany - osoba, wobec której uprawomocnił się wyrok,

Pokrzywdzony – osoba, która doznała szkody osobistej lub majątkowej.

Ważne dla osób mieszkających w USA - Przedawnienie przestępstw.

Organy ścigania mają tylko określony czas na znalezienie i ukaranie sprawcy przestępstwa. Długość okresu ustania karalności uzależniona jest od kary za popełnienie danego czynu.

Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od jego popełnienia upłyneło:

  • 30 lat – gdy czyn stanowi zbrodnie zabójstwa,
  • 20 lat – gdy czyn stanowi inną zbrodnie,
  • 15 lat – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą powyżej 5 lat,
  • 10 lat – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą powyżej 3 lat,
  • 5 lat – gdy czyn stanowi inny występek.

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego przedawniają się z upływem jednego roku, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy, nie później niż z upływem 3 lat od jego popełnienia.

Nie przedawniają się przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości i wojenne.

Bieg terminu przedawnienia liczy się od momentu popełnienia czynu, lub od czasu wystąpienia skutku działania przestępnego, po którym to okresie sprawca nie poniesie zasądzonej kary.

Przedawnienie wykonania kary: której nie można wykonać, gdy minie:

  • 30 lat – w razie skazania na karę pozbawiania wolności powyżej 5 lat,
  • 15 lat – w razie skazania na karę pozbawiania wolności nieprzekracz. 5 lat,
  • 10 lat - w razie skazania na inną karę.

Odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie, skazanie, wypłaca Skarb Państwa po przeprowadzonym procesie w postępowaniu cywilnym.