small 1

KONTAKT


POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Postępowania administracyjne

Moja Kancelaria prowadzi też postępowania administracyjne obywateli polskich i amerykańskich pokrzywdzonych decyzjami administracyjnymi w sprawach zabranego mienia.

Postępowanie administracyjne obejmuje swym zakresem rozstrzyganie sporów między jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej i innymi orbanami państwowymi, które powołane są do załatwiania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych, jak również w sprawach wydawania zaświadczeń i postępowaniach w sprawach skarg i wniosków. Ponadto kodeks postępowania administracyjnego reguluje nakładanie lub wymierzanie kar administracyjnych oraz reguluje też tryb europejskiej współpracy administracyjnej.

Przepisy kpa nie mają zastosowania do osób korzystających z przywilejów dyplomatycznych i konsularnych.

Rodzaje postępowań:

 • ogólne,
 • w sprawach ustalenie własności,
 • w sprawach nakładania kar pieniężnych,
 • w sprawach wydawania zaświadczeń,
 • w sprawach skarg i wniosków,
 • z zakresi europejskiej współpracy administracyjnej,
 • w sprawach petycji,
 • w sprawach podatkowych,
 • z zakresu ochrony środowiska,
 • w sprawach dostępu do informacji publicznej.

Organy wyższego stopnia:

 • samorządowe kolegium odwiławcze,
 • wojewoda,
 • inne organu nadrzędne lub ministrowie,
 • organizacje społeczne – ich statutowe organy nadrzędne lub organ państwowy sprawujący nadzór.

Strony mogą działać samodzielnie lub przez pełnomocników.

Do postępowań mogą przystępować: organizacje społeczne, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i inni uczestnicy na prawach strony.

Strony niezadowolone z rozstrzygnięć administracyjnych, mogą składać pozwy do Sądów Administracyjnych po wyczerpaniu drogi w postępowaniu odwoławczym.